Kokoro | Natsume Soseki

review by Kukee

Kokoro | Natsume Soseki

“ตอนนี้ฉันกรีดหัวใจตัวเองออกมา และกำลังจะเอาเลือดอาบหน้าเธอ เมื่อชีพจรฉันหยุดเต้น ถ้าเธอรับเอาชีวิตใหม่นี้เข้าไปอยู่ในใจเธอได้ ฉันก็พอใจแล้ว” -เซนเซ-

ก่อนวรรณกรรมญี่ปุ่นจะมีทานิซากิ, อาคุตะงะวะ, คาวาบาตะ, มิชิม่า และมูราคามิในยุคปัจจุบัน โลกหนังสือมีนัตสึเมะโซเซกิ นักประพันธ์ตัวพ่อแห่ง Modern Japan ในวาระครบรอบร้อยปีการเสียชีวิตของ Natsume Soseki ชวนอ่าน Kokoro (โคะโคะโระ)

ตีพิมพ์ครั้งแรกเมือปี 1912