รายชื่อผู้เข้าร่วม Free Seminar for Jal 22 เมย.นี้

ภารโรง: myoldeditor

รายชื่อผู้เข้าร่วม Free Seminar for Jal 22 เมย.นี้

โพสต์โดย myoldeditor » วันอังคาร เม.ย. 17, 2007 12:07 am

รูปภาพ
สถาบัน Academic Crew

รูปภาพ
และเว็บไซต์ www.thaicabincrew.com ร่วมกันจัดสัมมนาฟรี "เตรียมพร้อมก้าวสู่สายการบินญี่ปุ่นอย่างมั่นใจ "

...................................


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนา

1. กณิศา นพพันธ์ เตย
2. กมลกานต์ จีนช้าง น้ำ
3. กฤติยา สกุลภิญโญ มุ่ย
4. กาญจนากร ปันวารี กระแต
5. กิติดาพร กาลานุสนธิ์ อุ๊
6. กิติยา เยาวรัตน์ กิฟท์
7. กุลสิริ ใหญ่ไล้บาง กุล
8. จารุนันท์ บุพศิริ เต้
9. จิระประภา ไวยพัฒน์ แอนนา
10. จิราภรณ์ ธิเลิศ ต้อม

11. จีรนันท์ เลิศฤทธิ์ พิ้งค์
12. จุฑาทิพย์ รัตนสิงห์ ทิพย์
13. เจนจิรา ท่องไพศาล แอ๊น
14. ชนมน วรหิรัญ ออม
15. ชมนาถ บุรารักษ์ แอน
16. ชาฏิณี คณาญาติ กี๊ฟ
17. ชุตินันท์ ติยะรัตนาชัย นุ้ย
18. ฐิติมา คำศรี หน่อย
19. ณัชชา บุญช่วย หนิง
20. ณัฐกานต์ ไชยะกิตติรัตนา Gift

21. ณัฐญา นลพร โบนัส
22. ณัฐพร สมบัติมงคล ไกว ไกว
23. ณัฐมล หวังเป็น มด
24. ณัฐรดา อุดมศิลป์ แนท
25. ณิชา ประสานเกลียว เอิ้น
26. ณิศลักษณ์ เจนวิวัฒนศิลป์ ลี่
27. ดารณี ชัยวัฒนพงศ์ ดา
28. ดุจฤทัย คงคาเจริญ แตน
29. ติยาภา ศิริโชติ จีโบ
30. ทัดดาว คลังเย็น ลูกตาล

31. ธณัชชา คำนวนจิตร โบว์
32. ธนวรรณ ริมผดี มิ้ง
33. ธันวภรณ์ ปฏิสังข์ Point
34. ธิดาพันธ์ นัยโกวิท ผึ้ง
35. นพวรรณ กฤษวงศ์ คิม
36. นพวรรณ จันทร์ธนะกุล ออย
37. นภัสนันท์ พิสุทธิ์กุล ดาว
38. นันทนัช เทศศิริ เนะ
39. นันทพร มิ่งขวัญ กิ๊บ
40. น้ำเพชร บ่งสินชัย แตงโม

41. นิตยา เหล่าเรืองรอง เชอร์รี่
42. นีรนารถ อินทยะ เเนท
43. บุปผาวดี บริสุทธิ์ ก้อย
44. บุษราคัม ควรขจร นุ่มนิ่ม
45. ปนิดา มหัตกีรติ ปาม
46. ปราง ชุมสาย ณ อยุธยา ปราง
47. ปรางศิริ สลับสี มิ้นท์
48. ปรีชญา ชัยสาร กวาง
49. ปาจรีย์ เจาฑานนท์ ติ๊งต่อง
50. ปาริฉัตร เลิศพลังสันติ ตั๊ก

51. ปิยวรรณ สุทธิพล แอ๊นท์
52. ปิยสิริ จรางเดช เม
53. ปีย์นัดด์ จันทนะสุต แอม
54. พรเทพ จันทวัฒนชาติ เท้ปเป
55. พรนภา จริยาวุฒิพงศ์ โบว์
56. พรรณรัตน์ ตันติเสรี ต้อยติ่ง
57. พรรษภร ทิวะทรัพย์ ตั๊ก
58. พริ้งกมล อุชชิน ฝ้าย
59. พัชมณฑ์ ไชยภัทรคุณเจริญ ลิลลี่
60. พัชริดา สุวรรณมณี แด๊พ

61. พัทธ์ธิดา นนทะโคตร เอ๋ย
62. พันธุ์ทิพา จุฬาปกรณ์ แป้ง
63. พิมพ์สิริ อิสระเริงฤทธิ์ แอม
64. พิมลมาศ ดลปัญญาเลิศ แอน
65. พิริยาภรณ์ เชิดชัย ต่าย
66. พุทธวดี พึ่งเจริญ ต้อง
67. ภัทรนันท์ บุญพิชญาภา โบว์
68. ภาจิรา สุบรรณพงษ์ ส้ม
69. ภาวินี หวลถนอม ออย
70. มณีรัตน์ สุกใส แนน

71. รสสุคนธ์ อินทะปัญโญ สาลี่
72. รัศมี เอี่ยมสระศรี ลูกหมี
73. ฤทัย รุ่งโรจนาลักษณ์ กอล์ฟ
74. ลภาภัทร สนั่นไหว ภัทร
75. วทันยา สุปรียาพร ตั๊กแตน
76. วนิษฐา วัฒนวินิน ชมพู่
77. วรรณวิศา คำศรี หน่า
78. วรรสิดา มัลลิกะมาส ฝน
79. วราภรณ์ เพิ่มพรศรี ผึ้ง
80. วราภรณ์ รัศมีขจรเดช ปู

81. วรุณทิพย์ ติยะจินดา แนน
82. วารีทิพย์ ทองชิตร์ ก้อย
83. วิรงรอง วรรณรัตน์ แหม่ม
84. วิลาวัลย์ บรรเลงจิต หนิง
85. ศรัณยนันท์ รัตนชีวร แนน
86. ศรีจิตรา ปริยกนก จอย
87. ศศิพิมพ์ ศรีสาริสถ์ เอ
88. ศิริมา ธาดาฉัตรมงคล เก่ง
89. ศิวนุช เพ็ชรแจ่ม เตย
90. ศุภวรรณ สุทธวิรีสรรค์ แอม

91. ศุภวรรณ อ่อนนุ้ย นุ้ย
92. ศุภางค์ จำเนียรกุล ยุ้ย
93. สกุลรัตน์ สินธุธาน หวาน
94. สิริญา ม่วงแจ่ม เป็ก
95. สุกานดา ชัยรัตน์สุวรรณ บี
96. สุนทรี ลี้ไวโรจน์ น้อง
97. สุภลักษณา ละครชัย ปุ๋ย
98. สุภาพร ศิลธร ตาล
99. สุภาวดี วรานุเคราะห์โชค จูน
100. สุภาวัน ฉัตรวุฒิไกร แก้ว

101. หนึ่งฤทัย มะธิโต หนึ่ง
102. อนรรฆาวียา หล่อสุวรรณศิริ บาส
103. อภิชญา พิภวากร ออฟ
104. อรกัญญา เตชวุฒิกร อ้อ
105. อรนุช โชติภาภรณ์ เหมียว
106. อรภา คงวรานนท์ เกอ
107. อังคณา โกวิทวรพงศ์ ปู
108. โอ ปอล์ รักษ์วงศ์ ก้อย
109. ไอลดา อังอัจฉะริยะ โบว์


ไม่มีรายชื่ออย่าเสียใจครับ เรายังมีกิจกรรมดีๆ ฟรีๆ แบบนี้ให้สมาชิกอยู่เสมอ คอยติดตามได้ในเว็บบอร์ดแห่งนี้ครับ

...................................สถานที่ : ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส (อยู่ในบริเวณเดียวกับสถาบันราชภัฎสวนดุสิต)
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2550
เวลา : 13:00 น.-16:00 น.

สมาชิกกรุณาพร้อมกันในเวลา 12.30 น. เพื่อลงทะเบียน การสัมมนาจะได้เริ่มตรงเวลา คนรุ่นใหม่ต้องรักษาเวลา อย่าเป็นตัวถ่วงสำหรับเพื่อนๆ ที่มีความรับผิดชอบนะครับ

ผู้ใดขัดข้องไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ กรุณาแจ้งที่เบอร์ 081-864-3782 หรือ 081-833-2383 ภายในวันที่ 20 เมษายน ผู้ใดมีรายชื่อแล้วเบี้ยวหายไปเลย จะถูกตัดออกจากระบบสมาชิก ถูก block เป็น blacklist และหมดสิทธิ์ร่วมกิจกรรมอื่นใดกับเว็บไซต์อีกในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมมนาครั้งนี้ที่เบอร์ 081-864-3782 หรือ 081-833-2383

หมายเหตุ 1 :

- ทีมงานได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้
- ข้อมูล (รวมถึง Subj.) ที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้สมัคร เป็นสิ่งที่ได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
- ทีมงาน TCC สงวนสิทธิในการนำบทความและรูปกิจกรรมลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
- ทีมงาน TCC ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอีกครั้งก่อนการสัมมนา
- สถาบัน ACADEMIC CREW สงวนสิทธิ์ในการบันทึกเทป, วีดีโอ, และอุปกรณ์การอัดเสียงทุกชนิด

หมายเหตุ 2 :

ทีมงาน TCC เป็นสื่อกลางในการรับสมัครสมาชิก TCC เข้าร่วมฟรีสัมมนาครั้งนี้เท่านั้น ส่วนเนื้อหาและกิจกรรมในการสัมมนาครั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบัน Academic Crew
แก้ไขล่าสุดโดย myoldeditor เมื่อ วันจันทร์ เม.ย. 23, 2007 9:04 am, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
myoldeditor
TCC Staff
TCC Staff
 
จำนวนการตอบ: 2253
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันอาทิตย์ ส.ค. 22, 2004 8:49 pm
Reputation point: 39
myoldeditor โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย senwalker » วันอังคาร เม.ย. 17, 2007 12:31 am

นี่ก็เที่ยงคืนแล้ว ขยันอัพเดทจริงๆ นับถือๆๆๆ แต่พักผ่อนบ้างนะ
無奈這晚向天邊客機講再見
ภาพประจำตัวสมาชิก
senwalker
เตาะแตะๆๆๆ เอ้าพยายามเข้าๆๆ
 
จำนวนการตอบ: 36
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันพุธ ก.พ. 21, 2007 1:19 am
ที่อยู่: ไกลเกินเอื้อม
Reputation point: 0
senwalker โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย mintto » วันอังคาร เม.ย. 17, 2007 1:25 am

เย้ๆๆๆๆๆๆ
ได้ไปด้วย ดีใจที่ซู้ด ประหนึ่งได้แอร์แล้ว 555+
C( . .)D ลิงน้อยติดปีก (~'u'~)

เจี๊ยก Q(^0')o

http://mintto.bloggang.com
ภาพประจำตัวสมาชิก
mintto
Royal Silk Class
Royal Silk Class
 
จำนวนการตอบ: 387
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันพุธ พ.ย. 29, 2006 10:05 am
ที่อยู่: ตัว(อยาก)อยู่บนฟ้า แต่ใจอยู่กับเธอ อิอิ
Reputation point: 0
mintto โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย potion » วันอังคาร เม.ย. 17, 2007 2:28 am

สัมมนาครั้งนี้ต้องแต่งตัวยังไงหรอคะ ใส่สูทรวบผมแบบที่สมัครแอร์เลยรึป่าวคะ
potion
เตาะแตะๆๆๆ เอ้าพยายามเข้าๆๆ
 
จำนวนการตอบ: 18
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันอังคาร มี.ค. 28, 2006 2:28 pm
Reputation point: 0
potion โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย koii » วันอังคาร เม.ย. 17, 2007 7:36 am

ได้ไปด้วย ดีใจจัง ไว้เจอกันนะทุกคน
แล้วต้องแต่งตัวยังไงค่ะ
koii
 

โพสต์โดย PooHGirl » วันอังคาร เม.ย. 17, 2007 8:19 am

มาลงชื่อ อาฮุ อาฮุ
แต่งตัวยังไงคะ
+ + + กล้าที่จะก้าว... ไม่กล้าก็ไม่ก้าว... ไม่ก้าวก็ไม่เดิน... +++
ภาพประจำตัวสมาชิก
PooHGirl
เตาะแตะๆๆๆ เอ้าพยายามเข้าๆๆ
 
จำนวนการตอบ: 34
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันอาทิตย์ ต.ค. 08, 2006 7:36 pm
Reputation point: 0
PooHGirl โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย lily_hybirds » วันอังคาร เม.ย. 17, 2007 10:05 am

ได้ไปเหมือนกัน ดีใจจังเลย

ขอบคุณมากค่ะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
lily_hybirds
Economy Class
Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 90
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันเสาร์ มิ.ย. 24, 2006 4:22 pm
Reputation point: 0
lily_hybirds โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย caramelo ME » วันอังคาร เม.ย. 17, 2007 10:32 am

เย้ๆ ได้ไปด้วย ขอบคุณมากๆเลยนะคะ แล้วเจอกันนะคะ ทุกคน ^^
caramelo ME
Economy Class
Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 59
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันอังคาร ต.ค. 10, 2006 6:33 pm
ที่อยู่: third planet
Reputation point: 0
caramelo ME โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย LilyNY » วันอังคาร เม.ย. 17, 2007 10:47 am

ขอบคุณค่ะ ดีใจมากเลย ว่าแต่ใส่ชุดอะไรค่ะ ชุดไปรเวทได้มั๊ย
LilyNY
 
จำนวนการตอบ: 5
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันอังคาร ม.ค. 30, 2007 10:41 am
ที่อยู่: Bangkok
Reputation point: 0
LilyNY โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย taitai » วันอังคาร เม.ย. 17, 2007 11:20 am

:D ขอบคุณค่ะ
Fly me to the Moon
ภาพประจำตัวสมาชิก
taitai
Business Class
Business Class
 
จำนวนการตอบ: 266
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันพุธ ต.ค. 11, 2006 12:19 am
ที่อยู่: อยู่ที่บางกอก
Reputation point: 0
taitai โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย poshspices » วันอังคาร เม.ย. 17, 2007 11:29 am

เ ย้ . . .

ไ ด้ ไ ป ก ะ เ ค้ า ด้ ว ย ^^

ข อ บ คุ ณ T C C ม า ก เ ล ย ค ะ

ไ ว้ เ จ อ กั น น ะ ค ะ ทุ้ ก ค น ~*

ว่าแต่!!แต่งตัวยังงัยคะ????
ภาพประจำตัวสมาชิก
poshspices
Economy Class
Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 64
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันจันทร์ ต.ค. 16, 2006 9:55 pm
Reputation point: 0
poshspices โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

โพสต์โดย AMM_PEANUT » วันอังคาร เม.ย. 17, 2007 11:53 am

:D เย้... ได้ไปเหมือนกันฮับ ว่าแต่ ต้องแต่งตัวหรือว่าเตรียมตัวไรไปบ้างฮับ... ใครทราบช่วยบอกทีเด้อ... :lol:
AMM_PEANUT
Economy Class
Economy Class
 
จำนวนการตอบ: 88
เป็นสมาชิกเมื่อ: วันพฤหัสฯ. ต.ค. 12, 2006 10:01 pm
Reputation point: 0
AMM_PEANUT โถ คุณยังไม่มีใครโหวตให้เลย

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง กิจกรรมชิงรางวัล ส่งข่าวถึงสมาชิก ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จัดโดยเว็บไซต์ รวมภาพกิจกรรม

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และขาจร 1 คน