Thai Lion Air รับสมัครลูกเรือชายหญิง กรอกใบสมัคร online วันนี้
สมัครกันได้เลย >> TLM Recruitment Online System (lionairapp.com)

 • ชายหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ความสูงขั้นต่ำ 160 ซม. สำหรับหญิง และ 170 ซม. สำหรับชาย น้ำหนักต้องสัมพันธ์กับความสูง
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี โทเอกก็รับ จบใหม่ก็รับ
 • โทอิคขั้นต่ำ 600 คะแนน
 • ใช้ภาษาจีนและญี่ปุ่นมีประโยชน์ในการพิจารณา

  ฯลฯ และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 • resume ภาษาอังกฤษ
 • รูปถ่ายสมัครงานขนาด 2 นิ้ว 1 รูป รูปเต็มตัวสมัครงาน ขนาด 4×6 นิ้วหนึ่งรูป
 • หลักฐานการศึกษา
 • ผลโทอิค
 • บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน

  ฯลฯ ดูรายละเอียดในประกาศ